Leading
the Evolution
of the Legal
Profession

Themeluesi i Studio Ligjore “B.H.F CONSULTING”, Av.Bledar Fejzo, është me një karrierë të pasur si avokat. Ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në të gjitha nivelet e sistemit gjyqësor shqiptar, si avokat por edhe si pedagog e drejtues në fushën e mësimdhënies.
Qëllimi ynë kryesor i “B.H.F CONSULTING” është ofrimi me cilësi i asistencës ligjore, i konsulencës dhe përfaqesimit të paleve në gjykimet penale, civile, administrative dhe familjare, në realizimin e mbrojtjes gjatë procesit të hetimit paraprak dhe gjykimit, në të gjitha shkallet e gjykimit.

“B.H.F CONSULTING” e themeluar nga Av. Bledar Fejzo në vitin 2014 në Shqiperi, është një firmë e cila ofron të gjitha shërbimet ligjore.

B.H.F CONSULTING ofron sherbime juridike:

 

  • Në fushën e së drejtës civile për konfliktet e pronësisë, të detyrimeve, të trashëgimisë, familjare etj;
  • Në fushën administrative, përfaqësim pranë  institucioneve dhe organeve të tjera shtetërore, kundërshtim i vendimeve të administratës shtetërore, në rrugë administrative dhe gjyqësore, ndjekje procedurash të të gjitha llojeve përpara organeve administrative etj;
  • Në fushën e të drejtës tregtare, ku perfshihet, përpilimin dhe redaktimi i akteve të shoqërive tregtare, ndjekja e procedurave të regjistrimit të tyre, kryerja e veprimeve të tjera të domosdoshme dhe dhenia e konsulencave juridike në vazhdimësi të këtyre shoqerive, kur ata ndjejne nevojen për informacion ligjor dhe për të bërë nderhyrjet e nevojshme në aktet e themelimit të shoqërive tregtare.
  • Në fushën e të drejtës financiare, duke garantuar bashkëpunim në zgjidhjen e ceshtjeve me ekspert kontabel të licensuar, të cilët profesionalisht janë shumë të aftë e të suksesshem, me të cilët kemi bashkëpunim të përhershem.
  • Në fushën e legjislacionit fiskal, i cili njihet mjaft mirë, duke bashkëpunuar kur cmohet e nevojshme edhe me ekspertë të licensuar, të cilët bashkëpunojne me B.H.F CONSULTING, në vazhdimësi.

 

Shiko të gjitha shërbimet

Qëllimi ynë kryesor është ofrimi me cilësi i asistencës ligjore, i konsulencës dhe përfaqësimit të palëve.

Avokat. Endrit KAPAJ ka një eksperiencë disavjecare në shoqërinë civile si konsulent në monitorim dhe zhvillim të poltikave publike. Ai ka qënë pjesë e ekipeve të ndryshme duke siguruar asistencë teknike në varësi të projekteve në fushat e mirë qeverisjes dhe administratës publike, vleresimin e programeve sociale dhe atyre të zhvillimit ekonomik.
Avokat.Bledion DISHA është diplomuar si Jurist në Fakultetin e Drejtesisë , Universiteti I Tiranës në vitin 2010. Pas përfundimeve të studimeve ka punuar si jurist në disa kompani shqiptare, me objekte të ndryshme veprimtarie. Ai ka siguruar asistencë ligjore kryesisht në fushën e prokurimeve publike, në përgatitjen e dokumentacionit, hedhjen e tenderave…

KENI PYETJE?

1

slash

Njohuri
të thelluara

dhe konsulencë juridike në fushën e legjislacionit civil, penal, administrative, të punës, doganor, bankar dhe atij fiskal;

2

slash

Përgatitje
e akteve

për Shoqëritë Tregtare dhe rregjistrimin e tyre në Q.K.R, kryerje e veprimeve të tjera në Organet Tatimore, për shoqeri shqiptare dhe të huaja.

3

slash

Shërbime
juridike

konsulta për çështje konkrete me klientët, për çështjet penale, civile, administrative, familjare etj.

4

slash

Mbrojtje
ligjore

dhe përfaqesim i posaçëm dhe i përgjithshëm përpara të gjitha shkallëve të procesit gjyqësor.